HYDRA d.o.o.

Kompanija Hydra d.o.o. Sarajevo je osnovana 2013. godine kao nezavisna, tržišno-orjentisana kompanija, u čije osnovne djelatnosti spadaju izvođenje radova iz oblasti niskogradnje – vodovodnih i kanalizacionih instalacija, projektovanje, konsalting, kao i izrada studija i eksperiza.
Pored navedenog, značajno je napomenuti i usluge koje naša kompanije pruža iz oblasti ekonomsko-finansijske analize projekata, izrade studija opravdanosti, vođenje stručnog nadzora prema domaćim standardima i prema FIDIC-u, izrada tehničke kontrole kao i ostale usluge vezane za savremeno rukovođenje investicijama u oblasti građevinarstva. Pouzdan partner u pružanju gore navedenih usluga je svakako naša sestrinska kompanija Hydro Control d.o.o. sa kojom zajedno dijelimo sve naše vizije, ciljeve i uspjehe.


Prednosti kompanije:

-    Korektan partnerski odnos,
-    Potpuna primjena standarda i propisa iz oblasti građevinarstva,
-    Dobra priprema i organizacija radova,
-    Brzina izvođenja radova,
-    Kvalitetna kvalifikaciona struktura,
-    Kvalitetne usluge izvođenja i ugradnje najsavremenijih građevinskih materijala,
-    Poštivanje propisa zaštite na radu.

Naročito iskustvo kompanija posjeduje u oblasti izvođenja radova korištenjem savremenih inovativnih ”NO-DIG” tehnologija, odnosno tehnologija polaganja instalacija “bez iskopa”.
Potrebno je istaknutit i našu dosadašnju uspječnu suradnju sa partnerskom kompanijom iz Slovenije, Vilkograd d.o.o., koja se može pohvaliti svojom savremenom vrhunskom ponudom NO-DIG sistema, uspoređujući je s najuspješnijim konkurentima, kako u europskim, tako i u svjetskim okvirima.

iPad
 • Misija

  Naša misija je da svojim građevinskim radovima oplemenjujemo život i prostor, poboljšavamo uvjete okoline i radimo na dobrobiti zaposlenih i investitora. Naš najznačajniji resurs su naši zaposlenici kojima smo osigurali kvalitetnu radnu sredinu i sigurne uvjete rada, prema europskim standardima. Kompetentnost naših visoko kvalifikovanih uposlenika omogućava nam da na zahtjeve investitora ili klijenata odgovorimo kvalitetnim građevinskim radovima, čime našoj kompaniji osiguravamo stalni rast.
  Stručan i motivisan tim, prateći evropske standarde poslovanja, u mogućnosti je da pruža usluge izvođenje radova i konsaltinga u sektoru voda, zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, podržavajući poslovne partnere u ostvarivanju njihovih strateških poslovnih ciljeva i doprinoseći unapređenju životnih uvjeta stanovništva i zaštite prirodnih resursa.

 • Vizija

  Budućnost kompanije je u neprekidnom jačanju kvalitete i sposobnosti kroz ulaganja u ljudske i materijalne resurse radi što uspješnijeg ispunjenja ugovorenih obaveza prema svojim klijentima.
  Naša vizija je biti pouzdana, efikasna i razvojno orijentisana kompanija, koja će sve raspoložive resurse usredotočiti na pružanje usluga prilagođenih poslovnim partnerima i okruženju i koja će se nametnuti kao vodeća građevinska kompanija u regionu u oblasti izvođenja radova u sektoru voda i komunalne infrastrukture te očuvanja životne sredine.


  „Sutra pripada onima, koji imaju viziju danas!”      (anonimni autor)

 • Ciljevi
  • Ostvarivanje visokog kvaliteta usluga i podsticanje razvoja građevinske djelatnosti uopšte,
  • Naučno – tehnička i stručna saradnja sa sličnim i drugim kompanijama u BiH i inostranstvu,
  • Uspostavljanje čvrstih veza sa međunarodnim centrima u cilju planiranja, izrade i implementacije vodnih infrastrukturnih projekata,
  • Organizovanje radionica, stručnih skupova, i kontinuirane edukacije svojih saradnika,
  • Osposobljavanje svojih uposlenika za samostalno rješavanje problema primjenom stečenog znanja i vještina, liderstvo u profesiji sa jedne, i timski rad sa druge strane, kao rad u interdisciplinarnim projektima korištenjem transdisciplinarnih kompetencija u građevinskoj profesiji,

"Hydra d.o.o Sarajevo je društvo osnovano sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga iz oblasti planiranja, nadzora i savjetovanja u svim granama građevinske industrije.

Naše usluge imaju za cilj poboljšati kvalitet izvođenja radova, smanjiti troškove investitorima uz usklađenje sa stadardima te postići krajnji cilj: poboljšanje uslova života zajednicama kroz sve spomenute procese.

Činjenica na koju smo posebno ponosni je da su naši klijenti zadovoljni pruženim uslugama, kako u pogledu kvaliteta tako i u poštivanju ugovorenih rokova. Nakon ukazanog provjerenja po prvi put, naši klijenti se uvijek javljaju ponovo u cilju angažovanja na realizaciji njihovih novih i još većih projekata"

Amer Jusufbegović

Amer Jusufbegović

Direktor - dipl.ing. građ.