2017

Naše reference

MGBH d.o.o.

Izvođenje radova na izgradnji separatorne  kanalizacione mreže u ulici Atife Karalić Čikma- Općina Novi grad Sarajevo

Općina Doboj-Istok

Izrada Glavnog projekta za most 1,2,3- na lokalnom vodotoku MZ STANIĆ Rijeka

AŽD PRAHA

Izvođenje radova na izradi horizontalnog bušenja i uvlačenja cijevi tehnologijom HDD  na objektu - sifon ispod pruge Blažuj.

BUJICE d.o.o.

Izvođenje radova na izgradnji separatorne kanalizacione mreže u ulici Atife Karalić Čikma- Općina Novi grad Sarajevo.

EKO-TEH

Izvođenje radova na projektu izvođenja montažnih radova na kanalizacionoj mreži Ina-Podlugovi.

MBI DEVELOPMENT

Održavanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda- naselje Vrovi Riverine.

2016

Reference

EURO-ASFALT

Izvođenje radova na izradi horizontalnog bušenja i uvlačenja cijevi tehnologijom HDD na objektu - sifon ispod rijeke Une.

EKO-TEH

Izrada hidrantske mreže na benzinskoj pumpi Čengić Vila- Općina Sarajevo

SEED d.o.o.

Izvođenje radova na vanjskom uređenju (vodovod i kanalizacija) za potrebe poslovnog objekta - HOTEL SEED

VMS GROUP

Izvođenje radova na izradi saobraćajnog priključka i vanjskog uređenja oko poslovnog objekta "VMS" U naselju Hotonj -Općina Vogošća.

UPI-SIMES

Izrada horizontalne bušotine ᶲ 300 mm na objektu - Blažuj

MALAK GROUP d.o.o.

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže i vodovodne mreže.

EKO-TEH

Izrada hidrantske mreže na benzinskim pumpama Goražde 1 i Goražde 2

EKO-TEH

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u naseljima Dobrinja i Nedžarići

Bosman d.o.o.

Izvođenje montažnih kanalizacionih radova na lokaciji Mala Aleja, Ilidža

VODOVOD "ROSULJE"

 Izvođenje montažnih radova na "VODOVOD" ROSULJE"

SEED d.o.o.

Probijanje trupa gradske saobraćajnice na oborinskoj, sanitarnoj kanalizacionoj mreži i vodov.mreži za potrebe poslovnog objekta Hotel SEED

SELA d.o.o.

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Suvada Đulimana.

BUJICE d.o.o.

Izvođenje montažnih kanalizacionih radova na izgradnji fekalnog kolektora u ulici Trešnjene.

TED INVEST

Izvođenje radova na hidrantskoj mreži benzinske pumpe Čengić Vila- Općina Sarajevo

MGBH d.o.o.

Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalazacione mreže u ulici Amira Krupalija.

2015

Reference

EKO-TEH

Izrada horizontalnog bušenja i istovremeno utiskivanje zaštitne cijevi tehnologijom perforator sa optičkim navođenjem na objektu BP Pofalići i BP Hrasno u Sarajevu

HIDROINVEST d.o.o.

Izvođenje radova vodovoda i kanalizacije za potrebe izgradnje objekta Lamele "A"  hotela Courtyard by Marriott.

Lake d.o.o.

Izvođenja vodovoda i kanalizacije za potrebe izgradnje objekta LAMELE "A" odnosno hotela COURTYARD BY MARRIOTT.

REWALSI REAL ESTATE

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje saobraćaja, vodovodne  mreže, kanalizacione mreže i elektroinstalacija na izgradnji apartmanskog naselja CRIJEPLJANI Lokve u Hadžićima.

2014

Reference

IUREC d.o.o.

Organizovanje izrade vanjske vodovodne i kanalizacione mreže na stambenom objektu SEIC GARDEN

DELING d.o.o.

Izrada vanjske kanalizacione mreže.

BH TELECOM

Izvođenje horizontalnog bušenja sa radijskim upravljanjem.

OPAL COMMERCE d.o.o.

Izvođenje  građevinskih radova na izgradnji uslovljene fekalne kanalizacione mreže u ul.Despićeva u Sarajevu.

STRABAG d.o.o.

Izvedba horizontalne bušotine i ugradnja cijevi za odvodnju.

BEKTO PRECISSA d.o.o.

Izvođenje vodovodnih i kanalizacionih radova u fabrici Bekto Precissa.

BOSMAN d.o.o.

Izvođenje horizontalnog bušenja na lokalitetu XII transferzala Stup.

STRABAG d.o.o.

"Izvođenje  horizontalnog bušenja na lokalitetu naselja Garden" u ul. Skenderija br. 1

IUREC d.o.o.

Izrada vanjske kanalizacione mreže za projekat MARIOTT.

2013

Reference

BOSMAN d.o.o.

Izvođenje montažnih radova na odvodnji dionice S. Kolonija- Hrasnica.

GD GRAZIT d.o.o.

Izvođenje radova horizontalnog bušenja Objekat

BOSMAN d.o.o.

Izrada kanala za odvodnju rezervoara D.Mihajlovići, Izgradnja fekalne kanalizacije u Ilijašu.

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Izvođenje radova na odstranjivanju naplavina iz rijeke Bosne uzvodno od betonskog mosta u Visokom.

REBUILDING d.o.o.

Izrada izmještanja vodovoda i kanalizacije.

KAMGRAD d.o.o.

Izrada plana upravljanja prometom.

IUREC d.o.o.

Izrada vanjske kanalizacione mreže.

Želite znati kako smo pomogli našim klijentima ?
Kontaktirajte nas.